ENG là gì? Nghĩa của từ eng

ENG là gì?

ENG“Electronic News Gathering” trong tiếng Anh.

ENG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENG“Electronic News Gathering”.

Electronic News Gathering: Thu thập tin tức điện tử.

Một số kiểu ENG viết tắt khác:

English language: Ngôn ngữ tiếng Anh.
mã ISO 639-2: eng.

England: Anh.
bát quái FIFA, không đủ điều kiện cho bát quái ISO 3166 hoặc IOC.

Giải thích ý nghĩa của ENG

ENG có nghĩa “Electronic News Gathering”, dịch sang tiếng Việt là “Thu thập tin tức điện tử”.