ENSATT là gì? Nghĩa của từ ensatt

ENSATT là gì?

ENSATT“École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre” trong tiếng Anh.

ENSATT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENSATT“École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre”.

École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre: École nationale supérieure des Arts et skills de théâtre.
tiếng Pháp, "Trường Quốc gia Cao hơn về Kỹ thuật và Nghệ thuật Sân khấu".

Giải thích ý nghĩa của ENSATT

ENSATT có nghĩa “École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre”, dịch sang tiếng Việt là “École nationale supérieure des Arts et skills de théâtre”.