ENTEC là gì? Nghĩa của từ entec

ENTEC là gì?

ENTEC“Euro NATO Training Engineer Centre” trong tiếng Anh.

ENTEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENTEC“Euro NATO Training Engineer Centre”.

Euro NATO Training Engineer Centre: Trung tâm đào tạo kỹ sư Euro NATO.

Giải thích ý nghĩa của ENTEC

ENTEC có nghĩa “Euro NATO Training Engineer Centre”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm đào tạo kỹ sư Euro NATO”.