ENVL là gì? Nghĩa của từ envl

ENVL là gì?

ENVL“Envelope” trong tiếng Anh.

ENVL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENVL“Envelope”.

Envelope: Phong bì.

Giải thích ý nghĩa của ENVL

ENVL có nghĩa “Envelope”, dịch sang tiếng Việt là “Phong bì”.