EOL là gì? Nghĩa của từ eol

EOL là gì?

EOL“End Of Life” trong tiếng Anh.

EOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOL“End Of Life”.

End Of Life: Cuối đời.

Một số kiểu EOL viết tắt khác:

Encyclopedia Of Life: Bách khoa toàn thư về cuộc sống.

End Of Line: Kết thúc dòng.

Exertion-Oriented Language: Ngôn ngữ định hướng gắng sức.

Expected Opportunity Loss: Mất cơ hội dự kiến.

Earth Observing Laboratory: Phòng thí nghiệm quan sát Trái đất.

Extension Of Life: Kéo dài tuổi thọ.

Elements Of Life: Các yếu tố của cuộc sống.

Ease Of Learning: Dễ học.

Exchange Of Letters: Trao đổi thư từ.

Energy Of Laplacian: Năng lượng của Laplacian.

Ethnomusicology OnLine: Dân tộc học trực tuyến.

Edible Oils Limited: Dầu ăn được giới hạn.

Energy-Online: Năng lượng-Trực tuyến.

Giải thích ý nghĩa của EOL

EOL có nghĩa “End Of Life”, dịch sang tiếng Việt là “Cuối đời”.