EOM là gì? Nghĩa của từ eom

EOM là gì?

EOM“End Of Message” trong tiếng Anh.

EOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOM“End Of Message”.

End Of Message: Kết thúc tin nhắn.

Giải thích ý nghĩa của EOM

EOM có nghĩa “End Of Message”, dịch sang tiếng Việt là “Kết thúc tin nhắn”.