EOSDIS là gì? Nghĩa của từ eosdis

EOSDIS là gì?

EOSDIS“Earth Observation Satellite Data and Information System” trong tiếng Anh.

EOSDIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOSDIS“Earth Observation Satellite Data and Information System”.

Earth Observation Satellite Data and Information System: Hệ thống thông tin và dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất.

Giải thích ý nghĩa của EOSDIS

EOSDIS có nghĩa “Earth Observation Satellite Data and Information System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin và dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất”.