EOTS là gì? Nghĩa của từ eots

EOTS là gì?

EOTS“Electro-Optical Tactical Sensor” trong tiếng Anh.

EOTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOTS“Electro-Optical Tactical Sensor”.

Electro-Optical Tactical Sensor: Cảm biến chiến thuật điện quang.

Một số kiểu EOTS viết tắt khác:

Eye Of The Storm: Eye Of The Storm.
World of Warcraft.

Giải thích ý nghĩa của EOTS

EOTS có nghĩa “Electro-Optical Tactical Sensor”, dịch sang tiếng Việt là “Cảm biến chiến thuật điện quang”.