EP là gì? Nghĩa của từ ep

EP là gì?

EP“European Parliament” trong tiếng Anh.

EP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EP“European Parliament”.

European Parliament: Nghị viện châu Âu.

Một số kiểu EP viết tắt khác:

Extended play: Chơi mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của EP

EP có nghĩa “European Parliament”, dịch sang tiếng Việt là “Nghị viện châu Âu”.