EPCOT là gì? Nghĩa của từ epcot

EPCOT là gì?

EPCOT“Experimental Prototype Community Of Tomorrow” trong tiếng Anh.

EPCOT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPCOT“Experimental Prototype Community Of Tomorrow”.

Experimental Prototype Community Of Tomorrow: Cộng đồng nguyên mẫu thử nghiệm của ngày mai.

Giải thích ý nghĩa của EPCOT

EPCOT có nghĩa “Experimental Prototype Community Of Tomorrow”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng nguyên mẫu thử nghiệm của ngày mai”.