EPFL là gì? Nghĩa của từ epfl

EPFL là gì?

EPFL“École polytechnique fédérale de Lausanne” trong tiếng Anh.

EPFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPFL“École polytechnique fédérale de Lausanne”.

École polytechnique fédérale de Lausanne: École polytechnique fédérale de Lausanne.
tiếng Pháp, "Viện Công nghệ Liên bang Lausanne".

Giải thích ý nghĩa của EPFL

EPFL có nghĩa “École polytechnique fédérale de Lausanne”, dịch sang tiếng Việt là “École polytechnique fédérale de Lausanne”.