EPL là gì? Nghĩa của từ epl

EPL là gì?

EPL“English Premier League” trong tiếng Anh.

EPL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPL“English Premier League”.

English Premier League: English Premier League.

Giải thích ý nghĩa của EPL

EPL có nghĩa “English Premier League”, dịch sang tiếng Việt là “English Premier League”.