EPOS là gì? Nghĩa của từ epos

EPOS là gì?

EPOS“Electronic Point Of Sale” trong tiếng Anh.

EPOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPOS“Electronic Point Of Sale”.

Electronic Point Of Sale: Điểm bán hàng điện tử.

Giải thích ý nghĩa của EPOS

EPOS có nghĩa “Electronic Point Of Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm bán hàng điện tử”.