EPR là gì? Nghĩa của từ epr

EPR là gì?

EPR“European Pressurised [Nuclear] Reactor” trong tiếng Anh.

EPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EPR“European Pressurised [Nuclear] Reactor”.

European Pressurised [Nuclear] Reactor: Lò phản ứng [hạt nhân] điều áp của Châu Âu.

Một số kiểu EPR viết tắt khác:

Evaporator Pressure Regulator: Bộ điều chỉnh áp suất thiết bị bay hơi.

Giải thích ý nghĩa của EPR

EPR có nghĩa “European Pressurised [Nuclear] Reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng [hạt nhân] điều áp của Châu Âu”.