EQ là gì? Nghĩa của từ eq

EQ là gì?

EQ“Emotional Quotient” trong tiếng Anh.

EQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EQ“Emotional Quotient”.

Emotional Quotient: Tình cảm trìu mến.

Giải thích ý nghĩa của EQ

EQ có nghĩa “Emotional Quotient”, dịch sang tiếng Việt là “Tình cảm trìu mến”.