ERI là gì? Nghĩa của từ eri

ERI là gì?

ERI“Eritrea” trong tiếng Anh.

ERI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERI“Eritrea”.

Eritrea: Eritrea.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của ERI

ERI có nghĩa “Eritrea”, dịch sang tiếng Việt là “Eritrea”.