ERLAWS là gì? Nghĩa của từ erlaws

ERLAWS là gì?

ERLAWS“Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System” trong tiếng Anh.

ERLAWS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERLAWS“Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System”.

Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System: Hệ thống báo động và cảnh báo Đông Ruapehu Lahar.

Giải thích ý nghĩa của ERLAWS

ERLAWS có nghĩa “Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống báo động và cảnh báo Đông Ruapehu Lahar”.