ERR là gì? Nghĩa của từ err

ERR là gì?

ERR“Error” trong tiếng Anh.

ERR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERR“Error”.

Error: Lỗi.

Một số kiểu ERR viết tắt khác:

European Romantic Review: Đánh giá lãng mạn Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ERR

ERR có nghĩa “Error”, dịch sang tiếng Việt là “Lỗi”.