ERS là gì? Nghĩa của từ ers

ERS là gì?

ERS“Economic Research Service” trong tiếng Anh.

ERS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERS“Economic Research Service”.

Economic Research Service: Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế.
Tên một cơ quan cung cấp thông tin, cũng như nghiên cứu và thống kê về kinh tế nông nghiệp của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ.

Một số kiểu ERS viết tắt khác:

Earth Resources Survey: Khảo sát Tài nguyên Trái đất.

Ersuic languages: Ngôn ngữ Ersuic.
Ngôn ngữ này có nguồn gốc tại Trung Quốc và mã ký hiệu của nó là ers.

Exposed Riverine Sediments: Trầm tích ven sông lộ ra ngoài.

Ellipsoidal Reflector Spotlight: Đèn chiếu phản xạ hình elip.

European Remote-Sensing Satellites: Các vệ tinh viễn thám của Châu Âu.

European Respiratory Society: Hiệp hội hô hấp Châu Âu.

Electronic Reporting System: Hệ thống báo cáo điện tử.

Electoral Reform Society: Hội cải cách bầu cử.

Evaluated Receipt Settlement: Quyết toán biên nhận đã đánh giá.

Giải thích ý nghĩa của ERS

ERS có nghĩa “Economic Research Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế”.