ERTS là gì? Nghĩa của từ erts

ERTS là gì?

ERTS“Earth Resources Technology Satellite” trong tiếng Anh.

ERTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERTS“Earth Resources Technology Satellite”.

Earth Resources Technology Satellite: Vệ tinh Công nghệ Tài nguyên Trái đất.
trở thành Landsat.

Giải thích ý nghĩa của ERTS

ERTS có nghĩa “Earth Resources Technology Satellite”, dịch sang tiếng Việt là “Vệ tinh Công nghệ Tài nguyên Trái đất”.