ERV là gì? Nghĩa của từ erv

ERV là gì?

ERV“Endogenous RetroVirus” trong tiếng Anh.

ERV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERV“Endogenous RetroVirus”.

Endogenous RetroVirus: RetroVirus nội sinh.

Giải thích ý nghĩa của ERV

ERV có nghĩa “Endogenous RetroVirus”, dịch sang tiếng Việt là “RetroVirus nội sinh”.