ESA là gì? Nghĩa của từ esa

ESA là gì?

ESA“Electro-Spark Alloying” trong tiếng Anh.

ESA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESA“Electro-Spark Alloying”.

Electro-Spark Alloying: Hợp kim Electro-Spark.

Một số kiểu ESA viết tắt khác:

Endangered Species Act: Đạo luật về các loài nguy cấp.

European Space Agency: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ESA

ESA có nghĩa “Electro-Spark Alloying”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp kim Electro-Spark”.