ESAP là gì? Nghĩa của từ esap

ESAP là gì?

ESAP“Economic Structural Adjustment Policies” trong tiếng Anh.

ESAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESAP“Economic Structural Adjustment Policies”.

Economic Structural Adjustment Policies: Chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

Một số kiểu ESAP viết tắt khác:

European Society for Analytic Philosophy: Hiệp hội Triết học Phân tích Châu Âu.

Economic, Social and Administrative Pharmacy: Kinh tế, xã hội và hành chính dược.

Economic Structural Adjustment Programme: Chương trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

East and South Asia and the Pacific: Đông và Nam Á và Thái Bình Dương.

Economic and Social Action Program: Chương trình hành động kinh tế và xã hội.

Giải thích ý nghĩa của ESAP

ESAP có nghĩa “Economic Structural Adjustment Policies”, dịch sang tiếng Việt là “Chính sách điều chỉnh cơ cấu kinh tế”.