ESC là gì? Nghĩa của từ esc

ESC là gì?

ESC“Embryonic Stem Cell” trong tiếng Anh.

ESC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESC“Embryonic Stem Cell”.

Embryonic Stem Cell: Tế bào gốc phôi.

Một số kiểu ESC viết tắt khác:

Electronic Stability Control: Kiểm soát độ ổn định điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ESC

ESC có nghĩa “Embryonic Stem Cell”, dịch sang tiếng Việt là “Tế bào gốc phôi”.