ESDP là gì? Nghĩa của từ esdp

ESDP là gì?

ESDP“European Security and Defence Policy” trong tiếng Anh.

ESDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESDP“European Security and Defence Policy”.

European Security and Defence Policy: Chính sách An ninh và Quốc phòng Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ESDP

ESDP có nghĩa “European Security and Defence Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Chính sách An ninh và Quốc phòng Châu Âu”.