ESE là gì? Nghĩa của từ ese

ESE là gì?

ESE“East South-East” trong tiếng Anh.

ESE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESE“East South-East”.

East South-East: Đông Đông Nam Bộ.

Giải thích ý nghĩa của ESE

ESE có nghĩa “East South-East”, dịch sang tiếng Việt là “Đông Đông Nam Bộ”.