ESH là gì? Nghĩa của từ esh

ESH là gì?

ESH“Western Sahara” trong tiếng Anh.

ESH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESH“Western Sahara”.

Western Sahara: Tây Sahara.
ISO 3166 bát quái.

Giải thích ý nghĩa của ESH

ESH có nghĩa “Western Sahara”, dịch sang tiếng Việt là “Tây Sahara”.