ESL là gì? Nghĩa của từ esl

ESL là gì?

ESL“English as a Second Language” trong tiếng Anh.

ESL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESL“English as a Second Language”.

English as a Second Language: Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai.

Giải thích ý nghĩa của ESL

ESL có nghĩa “English as a Second Language”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai”.