ETOP là gì? Nghĩa của từ etop

ETOP là gì?

ETOP“European Thoracic Oncology Platform” trong tiếng Anh.

ETOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ETOP“European Thoracic Oncology Platform”.

European Thoracic Oncology Platform: Nền tảng Ung thư Lồng ngực Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ETOP

ETOP có nghĩa “European Thoracic Oncology Platform”, dịch sang tiếng Việt là “Nền tảng Ung thư Lồng ngực Châu Âu”.