ETTE là gì? Nghĩa của từ ette

ETTE là gì?

ETTE“Evapotranspiration Tree Equivalents” trong tiếng Anh.

ETTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ETTE“Evapotranspiration Tree Equivalents”.

Evapotranspiration Tree Equivalents: Cây thoát hơi nước tương đương.

Một số kiểu ETTE viết tắt khác:

Exotic Tropic Timber Enterprises: Doanh nghiệp gỗ nhiệt đới ngoại lai.

Giải thích ý nghĩa của ETTE

ETTE có nghĩa “Evapotranspiration Tree Equivalents”, dịch sang tiếng Việt là “Cây thoát hơi nước tương đương”.