EUCAST là gì? Nghĩa của từ eucast

EUCAST là gì?

EUCAST“European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” trong tiếng Anh.

EUCAST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EUCAST“European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”.

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing: Ủy ban Châu Âu về Thử nghiệm Tính nhạy cảm với Kháng sinh.

Giải thích ý nghĩa của EUCAST

EUCAST có nghĩa “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Châu Âu về Thử nghiệm Tính nhạy cảm với Kháng sinh”.