F8 là gì? Nghĩa của từ f8

F8 là gì?

F8“Fate” trong tiếng Anh.

F8 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng F8“Fate”.

Fate: Định mệnh.
Được viết dựa trên "F" + "ate", trong đó "ate" sẽ được dùng thay thế bởi số "8", nên ta có "F" + "8".

Giải thích ý nghĩa của F8

F8 có nghĩa “Fate”, dịch sang tiếng Việt là “Định mệnh”.