FACT là gì? Nghĩa của từ fact

FACT là gì?

FACT“First Aid Care Team” trong tiếng Anh.

FACT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FACT“First Aid Care Team”.

First Aid Care Team: Nhóm chăm sóc sơ cứu.

Một số kiểu FACT viết tắt khác:

Foundation for the Analysis of Competitions and Tournaments: Nền tảng cho việc phân tích các cuộc thi và giải đấu.

FICCI Arbitration and Conciliation Tribunal: Tòa án hòa giải và trọng tài FICCI.

Food, Agriculture, Conservation, and Trade: Thực phẩm, Nông nghiệp, Bảo tồn và Thương mại.

Furthering Asbestos Claim Transparency: Làm tăng tính minh bạch của yêu cầu bồi thường về amiăng.

Freedom Against Censorship Thailand: Tự do chống kiểm duyệt Thái Lan.

Falsely Accused Carers and Teachers: Người chăm sóc và giáo viên bị buộc tội sai.

First G-APD Cherenkov Telescope: Kính viễn vọng G-APD Cherenkov đầu tiên.

Food Animal Concerns Trust: Niềm tin về Mối quan tâm Động vật Thực phẩm.

Federation Against Copyright Theft: Liên đoàn Chống Trộm cắp Bản quyền.

Foundation for Accountability and Civic Trust: Nền tảng cho Trách nhiệm giải trình và Niềm tin Công dân.

Fertilisers and Chemicals Travancore: Phân bón và Hóa chất Travancore.

Federation of American Consumers and Travelers: Liên đoàn Người tiêu dùng và Du khách Hoa Kỳ.

Fair and Accurate Credit Transactions Act: Đạo luật giao dịch tín dụng công bằng và chính xác.

Foundation for Advancement in Cancer Therapy: Nền tảng cho sự tiến bộ trong điều trị ung thư.

Foundation For Advancement of Cultural Ties: Nền tảng cho sự tiến bộ của ràng buộc văn hóa.

Fayette Area Coordinated Transportation: Khu vực Fayette Phối hợp Vận chuyển.

Giải thích ý nghĩa của FACT

FACT có nghĩa “First Aid Care Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm chăm sóc sơ cứu”.