FAIR là gì? Nghĩa của từ fair

FAIR là gì?

FAIR“Fairness & Accuracy In Reporting” trong tiếng Anh.

FAIR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FAIR“Fairness & Accuracy In Reporting”.

Fairness & Accuracy In Reporting: Công bằng & Chính xác trong Báo cáo.

Một số kiểu FAIR viết tắt khác:

Faithful Answers, Informed Response: Câu trả lời trung thực, câu trả lời được cung cấp thông tin.

Foundation for Apologetic Information & Research: Tổ chức cho Nghiên cứu & Thông tin Xin lỗi.

Federation for American Immigration Reform: Liên đoàn Cải cách Nhập cư Hoa Kỳ.

Facility for Antiproton and Ion Research: Cơ sở nghiên cứu Antiproton và Ion.

Factor Analysis of Information Risk: Phân tích yếu tố rủi ro thông tin.

Families Acting for Innocent Relatives: Gia đình hành động vì người thân vô tội.

Facebook Artificial Intelligence Research: Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của Facebook.

Facebook's AI Research: Nghiên cứu AI của Facebook.

Fair Access In Renting: Tiếp cận Công bằng trong Cho thuê.

Family, Action, Information, Rescue: Gia đình, Hành động, Thông tin, Cứu hộ.

Forum Against Islamophobia and Racism: Diễn đàn chống lại chứng sợ Hồi giáo và phân biệt chủng tộc.

Federal Accountability Initiative for Reform: Sáng kiến ​​trách nhiệm liên bang để cải cách.

Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable: Có thể tìm thấy, có thể tiếp cận, có thể tương tác và có thể tái sử dụng.

Fine Arts Interdisciplinary Resource: Tài nguyên liên ngành Mỹ thuật.

Giải thích ý nghĩa của FAIR

FAIR có nghĩa “Fairness & Accuracy In Reporting”, dịch sang tiếng Việt là “Công bằng & Chính xác trong Báo cáo”.