FAN là gì? Nghĩa của từ fan

FAN là gì?

FAN“Free Amino Nitrogen” trong tiếng Anh.

FAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FAN“Free Amino Nitrogen”.

Free Amino Nitrogen: Nitơ amin tự do.

Một số kiểu FAN viết tắt khác:

Formalized Administrative Notation: Ký hiệu hành chính chính thức.

Feminist Abortion Network: Mạng lưới phá thai nữ quyền.

Forces Armee Neutraliste: Lực lượng Armee Neutraliste.

Film Academy Network: Mạng lưới Học viện Điện ảnh.

Franciscan Action Network: Mạng lưới hành động Franciscan.

Faculty Affiliate Network: Mạng liên kết của Khoa.

Giải thích ý nghĩa của FAN

FAN có nghĩa “Free Amino Nitrogen”, dịch sang tiếng Việt là “Nitơ amin tự do”.