FAPAS là gì? Nghĩa của từ fapas

FAPAS là gì?

FAPAS“Fatty Acid Primary Amides” trong tiếng Anh.

FAPAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FAPAS“Fatty Acid Primary Amides”.

Fatty Acid Primary Amides: Axit béo Amide chính.
FAPAs.

Giải thích ý nghĩa của FAPAS

FAPAS có nghĩa “Fatty Acid Primary Amides”, dịch sang tiếng Việt là “Axit béo Amide chính”.