FAVE là gì? Nghĩa của từ fave

FAVE là gì?

FAVE“Fifth Avenue Upper Elementary School” trong tiếng Anh.

FAVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FAVE“Fifth Avenue Upper Elementary School”.

Fifth Avenue Upper Elementary School: Trường tiểu học trên đại lộ số 5.

Giải thích ý nghĩa của FAVE

FAVE có nghĩa “Fifth Avenue Upper Elementary School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường tiểu học trên đại lộ số 5”.