FCFS là gì? Nghĩa của từ fcfs

FCFS là gì?

FCFS“First Come First Served” trong tiếng Anh.

FCFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FCFS“First Come First Served”.

First Come First Served: Đến trước được phục vụ trước.

Một số kiểu FCFS viết tắt khác:

Functional Check Flights: Chuyến bay kiểm tra chức năng.
FCFs.

Giải thích ý nghĩa của FCFS

FCFS có nghĩa “First Come First Served”, dịch sang tiếng Việt là “Đến trước được phục vụ trước”.