FE2O3 là gì? Nghĩa của từ fe2o3

FE2O3 là gì?

FE2O3“Iron(III) oxide” trong tiếng Anh.

FE2O3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FE2O3“Iron(III) oxide”.

Iron(III) oxide: Sắt (III) oxit.
Ferric oxide (Fe2O3).

Giải thích ý nghĩa của FE2O3

FE2O3 có nghĩa “Iron(III) oxide”, dịch sang tiếng Việt là “Sắt (III) oxit”.