FEEE là gì? Nghĩa của từ feee

FEEE là gì?

FEEE“Foundation for Environmental Education in Europe” trong tiếng Anh.

FEEE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FEEE“Foundation for Environmental Education in Europe”.

Foundation for Environmental Education in Europe: Quỹ Giáo dục Môi trường ở Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của FEEE

FEEE có nghĩa “Foundation for Environmental Education in Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Giáo dục Môi trường ở Châu Âu”.