FEFO là gì? Nghĩa của từ fefo

FEFO là gì?

FEFO“First Expired, First Out” trong tiếng Anh.

FEFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FEFO“First Expired, First Out”.

First Expired, First Out: Hết hạn trước, xuất trước.
Thuật ngữ được sử dụng trong việc xử lý hàng tồn kho.

Một số kiểu FEFO viết tắt khác:

Far East Field Office: Văn phòng thực địa Viễn Đông.

Giải thích ý nghĩa của FEFO

FEFO có nghĩa “First Expired, First Out”, dịch sang tiếng Việt là “Hết hạn trước, xuất trước”.