FEH là gì? Nghĩa của từ feh

FEH là gì?

FEH“Fundamentals of Engineering for Honors” trong tiếng Anh.

FEH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FEH“Fundamentals of Engineering for Honors”.

Fundamentals of Engineering for Honors: Các nguyên tắc cơ bản của Kỹ thuật dành cho Danh dự.

Một số kiểu FEH viết tắt khác:

Formula E Holdings Limited.

iron hydride: sắt hydrua.
FeH.

Giải thích ý nghĩa của FEH

FEH có nghĩa “Fundamentals of Engineering for Honors”, dịch sang tiếng Việt là “Các nguyên tắc cơ bản của Kỹ thuật dành cho Danh dự”.