FHQ là gì? Nghĩa của từ fhq

FHQ là gì?

FHQ“Force Headquarters” trong tiếng Anh.

FHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FHQ“Force Headquarters”.

Force Headquarters: Trụ sở lực lượng.

Một số kiểu FHQ viết tắt khác:

Force HQ: Lực lượng HQ.

Giải thích ý nghĩa của FHQ

FHQ có nghĩa “Force Headquarters”, dịch sang tiếng Việt là “Trụ sở lực lượng”.