FIME là gì? Nghĩa của từ fime

FIME là gì?

FIME“Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees” trong tiếng Anh.

FIME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FIME“Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees”.

Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees: Liên đoàn Công nhân Kỹ thuật và Sản xuất Công nghiệp.

Một số kiểu FIME viết tắt khác:

Fellow of the North of England Institute of Mining and Mechanical Engineers: Thành viên của Viện Kỹ sư Cơ khí và Mỏ miền Bắc nước Anh.

Giải thích ý nghĩa của FIME

FIME có nghĩa “Federation of Industrial Manufacturing and Engineering Employees”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Công nhân Kỹ thuật và Sản xuất Công nghiệp”.