FIOST là gì? Nghĩa của từ fiost

FIOST là gì?

FIOST“Free In, Out, Stowed and Trimmed” trong tiếng Anh.

FIOST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FIOST“Free In, Out, Stowed and Trimmed”.

Free In, Out, Stowed and Trimmed: Miễn phí vào, ra, chất xếp và cắt xén.
Thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực vận chuyển thương mại.

Một số kiểu FIOST viết tắt khác:

International Federation of Trade Unions of Transport Workers: Liên đoàn quốc tế công đoàn công nhân giao thông vận tải.
Có nguồn gốc bởi cụm từ tiếng Pháp: Fédération Internationale des Organisations Syndicales du Personnel des Transports.

Giải thích ý nghĩa của FIOST

FIOST có nghĩa “Free In, Out, Stowed and Trimmed”, dịch sang tiếng Việt là “Miễn phí vào, ra, chất xếp và cắt xén”.