FOCUS là gì? Nghĩa của từ focus

FOCUS là gì?

FOCUS“Fellowship of Catholic University Students” trong tiếng Anh.

FOCUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FOCUS“Fellowship of Catholic University Students”.

Fellowship of Catholic University Students: Học bổng của Sinh viên Đại học Công giáo.

Một số kiểu FOCUS viết tắt khác:

Fellowship of Christians in Universities & Schools: Học bổng của Cơ đốc nhân trong các trường Đại học & Trường học.

Federation on Computing in the United States: Liên đoàn về máy tính ở Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của FOCUS

FOCUS có nghĩa “Fellowship of Catholic University Students”, dịch sang tiếng Việt là “Học bổng của Sinh viên Đại học Công giáo”.