FOUL là gì? Nghĩa của từ foul

FOUL là gì?

FOUL“Fighting for Oxford United's Life” trong tiếng Anh.

FOUL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FOUL“Fighting for Oxford United's Life”.

Fighting for Oxford United's Life: Chiến đấu cho cuộc sống của Oxford United.

Giải thích ý nghĩa của FOUL

FOUL có nghĩa “Fighting for Oxford United's Life”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến đấu cho cuộc sống của Oxford United”.