FPP là gì? Nghĩa của từ fpp

FPP là gì?

FPP“First-Person Perspective” trong tiếng Anh.

FPP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FPP“First-Person Perspective”.

First-Person Perspective: Góc nhìn thứ nhất.
Thuật ngữ thường được sử dụng trong các trò chơi (game), nó đề cập đến góc nhìn của người chơi khi đang chơi game. Góc nhìn thứ nhất là góc nhìn được mô phỏng qua góc nhìn của nhân vật.

Một số kiểu FPP viết tắt khác:

Fish Protein Powder: Bột protein cá.

Fixed-Point Property: Thuộc tính điểm cố định.

Fund Processing Passport: Hộ chiếu xử lý quỹ.

Giải thích ý nghĩa của FPP

FPP có nghĩa “First-Person Perspective”, dịch sang tiếng Việt là “Góc nhìn thứ nhất”.