FREQ là gì? Nghĩa của từ freq

FREQ là gì?

FREQ“Fixed Rate Equivalent” trong tiếng Anh.

FREQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FREQ“Fixed Rate Equivalent”.

Fixed Rate Equivalent: Tỷ lệ cố định tương đương.

Giải thích ý nghĩa của FREQ

FREQ có nghĩa “Fixed Rate Equivalent”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ cố định tương đương”.