FRIDGE là gì? Nghĩa của từ fridge

FRIDGE là gì?

FRIDGE“Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity” trong tiếng Anh.

FRIDGE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FRIDGE“Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity”.

Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity: Quỹ Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp, Tăng trưởng và Công bằng.

Giải thích ý nghĩa của FRIDGE

FRIDGE có nghĩa “Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp, Tăng trưởng và Công bằng”.